OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie")

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť DAAT s.r.o., Pekárska 157/11, 917 01 Trnava, IČO: 47 377 666.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

diana.kasarda@gmail.com

 1. Účel spracúvania osobných údajov
  1. Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingových aktivít (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách) súvisiacich so zakúpenou alebo obstaranou službou alebo tovarom.
  2. Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingu (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách).
  3. Účelom spracúvania osobných údajov je: registrácia zákazníka za účelom poskytovania služby uloženia dodacích a fakturačných údajov, dokladov a poskytnutie služby:
   1. uchovávanie predchádzajúcich objednávok,
   2. uchovávania hodnotení tovarov a diskusií pri tovaroch,
   3. poskytovanie zliav,
   4. opustený košík - registrovaný zákazník nedokončil svoj nákup, nedokončil platbu a zasiela sa mu e-mail s upozornením a obsahom košíka,
   5. reaktivácia - registrovaný zákazník dlhšie nevyvíja v e-shope aktivitu a preto ho prevádzkovateľ e-shopu kontaktuje so zámerom motivovať ho k ďalšiemu nákupu,
   6. strážny pes - zasielanie e-mailu s upozornením o dostupnosti vypredaného tovaru.
  4. Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 1. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany - vykonávanie marketingových aktivít.
 2. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 3. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13, ods. 1, písm. b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 4. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a §13 ods. 1 písm. c) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
  1. Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa.
  2. Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: potenciálni zákazníci. Rozsah spracúvaných osobných údajov: e-mailová adresa.
  3. Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: registrovaní zákazníci.
   Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mail, telefónne číslo, hodnotenia, fakturačné údaje.
  4. Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci / kupujúci. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko; ulica a číslo domu, mesto, PSČ ako fakturačné údaje, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
  Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zabezpečenie marketingových služieb

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Slovenská pošta (doručovacia služba);
 • GLS (doručovacia služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránok);


So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  1. Priamo od dotknutej osoby (cez e-shop prevádzkovateľa).
  2. Priamo od dotknutej osoby (emailom cez e-shop prevádzkovateľa)
  3. Priamo od dotknutej osoby (cez e-shop prevádzkovateľa).
  4. Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku e-shopu).
 1. Doba uchovávania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (najviac však po dobu 5 rokov od posledného dopytu dotknutej osoby).
  2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania.
  3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (najviac však po dobu 5 rokov od posledného dopytu dotknutej osoby).
  4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.
 1. Profilovanie
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 1. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: tatraforest@tfs.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
 1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  1. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, pričom je v budúcich očakávaniach, že bude informovaná o rôznych marketingových aktivitách (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách) súvisiacich so zakúpenou alebo obstaranou službou alebo tovarom. V prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách, ale zároveň jej nebude ani poskytnutá služba alebo tovar, ktorý obstaráva.
  2. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.
  3. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí poskytnutie služby.
  4. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť [Dátum]